اوضاع اقتصادی مردم بهتر بشه ، این به تقویت نظام هم کمک میکنه، خوب چرا فکر میکنی‌ یک گروه درون رژیم خواهان...