مشکل انقلاب 57 هم همین بود، نیروهای مخالف شاه با هم متحد شدند که مثلا دشمن مشترک رو از بین ببرند.هیچ اتحاد سیاسی...