طرفداران روحانی و خاتمی را شناختیم.
یک مشت بی خدا لائیک !!!!!!