با سلام
باید دانشمان را بالا ببریم. علممان را آگاهیمان را افزایش دهیم. آخر شرکت در مراسم روضه و مداحی چه کمکی...