همشیره چرا مردم را گمراه می کنی؟ نه که علم بد باشد ولی ببین این غربی ها علم و تکنولوژی دارند ولی در معصیت به سر...