به امام نقی چیکار دارید ؟؟
قرار نیست با هر چیزی مخالف باشید بهش توهین کنید .
منم به این چیزا باور ندارم ولی...