گمان نمی کردم احادیث و روایات امام نقی(عین)، در اینجا هم شکُفته باشند!:41:
اما بسیاری از این احادیث در کمپین...