شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در نوشته‌یِ با انتخاب گزینه "نافعال کردن شکلک ها در نوشته‌یِ" نا فعال کنید. این حالت مخصوصا" سرگرمتی که قصد پیک کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در نوشته‌یِ کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با نا فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • اموجی (اپل)
 • :e408:
  E408
  E408
 • :e523:
  E523
  E523
 • :e52d:
  E52d
  E52d
 • :e418:
  E418
  E418
 • :e303:
  E303
  E303
 • :e407:
  E407
  E407
 • :e140:
  E140
  E140
 • :e108:
  E108
  E108
 • :e10c:
  E10c
  E10c
 • :e417:
  E417
  E417
 • :e406:
  E406
  E406
 • :e107:
  E107
  E107
 • :e416:
  E416
  E416
 • :e405:
  E405
  E405
 • :e106:
  E106
  E106
 • :e415:
  E415
  E415
 • :e01a:
  E01a
  E01a
 • :e530:
  E530
  E530
 • :e05a:
  E05a
  E05a
 • :e00e:
  E00e
  E00e
 • :e105:
  E105
  E105
 • :e404:
  E404
  E404
 • :e059:
  E059
  E059
 • :e414:
  E414
  E414
 • :e403:
  E403
  E403
 • :e40f:
  E40f
  E40f
 • :e058:
  E058
  E058
 • :e413:
  E413
  E413
 • :e528:
  E528
  E528
 • :e330:
  E330
  E330
 • :e402:
  E402
  E402
 • :e40e:
  E40e
  E40e
 • :e032:
  E032
  E032
 • :e308:
  E308
  E308
 • :e057:
  E057
  E057
 • :e412:
  E412
  E412
 • :e207:
  E207
  E207
 • :e318:
  E318
  E318
 • :e11b:
  E11b
  E11b
 • :e011:
  E011
  E011
 • :e40d:
  E40d
  E40d
 • :e056:
  E056
  E056
 • :e411:
  E411
  E411
 • :e04b:
  E04b
  E04b
 • :e11a:
  E11a
  E11a
 • :e421:
  E421
  E421
 • :e40c:
  E40c
  E40c
 • :e306:
  E306
  E306
 • :e410:
  E410
  E410
 • :e420:
  E420
  E420
 • :e40b:
  E40b
  E40b
 • :e14c:
  E14c
  E14c
 • :e409:
  E409
  E409
 • :e41f:
  E41f
  E41f
 • :e152:
  E152
  E152
 • :e40a:
  E40a
  E40a
 • :e141:
  E141
  E141
 • :e22d:
  E22d
  E22d
 • :e003:
  E003
  E003
 • :e440:
  E440
  E440
 • :e214:
  E214
  E214
 • :e32f:
  E32f
  E32f
 • :e023:
  E023
  E023
 • :e246:
  E246
  E246
 • :e43d:
  E43d
  E43d
 • :e043:
  E043
  E043
 • :e325:
  E325
  E325
 • :e109:
  E109
  E109
 • :e12c:
  E12c
  E12c
 • :e20e:
  E20e
  E20e
 • :e429:
  E429
  E429
 • :e203:
  E203
  E203
 • :e31a:
  E31a
  E31a
 • :e018:
  E018
  E018
 • :e512:
  E512
  E512
 • :e235:
  E235
  E235
 • :e41e:
  E41e
  E41e
 • :e038:
  E038
  E038
 • :e314:
  E314
  E314
 • :e10d:
  E10d
  E10d
 • :e346:
  E346
  E346
 • :e130:
  E130
  E130
 • :e151:
  E151
  E151
 • :e24b:
  E24b
  E24b
 • :e01d:
  E01d
  E01d
 • :e501:
  E501
  E501
 • :e224:
  E224
  E224
 • :e34d:
  E34d
  E34d
 • :e03d:
  E03d
  E03d
 • :e533:
  E533
  E533
 • :e50e:
  E50e
  E50e
 • :e052:
  E052
  E052
 • :e335:
  E335
  E335
 • :e119:
  E119
  E119
 • :e14a:
  E14a
  E14a
 • :e22c:
  E22c
  E22c
 • :e002:
  E002
  E002
 • :e439:
  E439
  E439
 • :e213:
  E213
  E213
 • :e32e:
  E32e
  E32e
 • :e022:
  E022
  E022
 • :e522:
  E522
  E522
 • :e245:
  E245
  E245
 • :e43c:
  E43c
  E43c
 • :e042:
  E042
  E042
 • :e324:
  E324
  E324
 • :e12b:
  E12b
  E12b
 • :e20d:
  E20d
  E20d
 • :e428:
  E428
  E428
 • :e202:
  E202
  E202
 • :e30f:
  E30f
  E30f
 • :e017:
  E017
  E017
 • :e511:
  E511
  E511
 • :e234:
  E234
  E234
 • :e41d:
  E41d
  E41d
 • :e037:
  E037
  E037
 • :e313:
  E313
  E313
 • :e52c:
  E52c
  E52c
 • :e345:
  E345
  E345
 • :e129:
  E129
  E129
 • :e150:
  E150
  E150
 • :e24a:
  E24a
  E24a
 • :e01c:
  E01c
  E01c
 • :e449:
  E449
  E449
 • :e223:
  E223
  E223
 • :e34c:
  E34c
  E34c
 • :e03c:
  E03c
  E03c
 • :e532:
  E532
  E532
 • :e302:
  E302
  E302
 • :e50d:
  E50d
  E50d
 • :e051:
  E051
  E051
 • :e334:
  E334
  E334
 • :e118:
  E118
  E118
 • :e13f:
  E13f
  E13f
 • :e139:
  E139
  E139
 • :e22b:
  E22b
  E22b
 • :e001:
  E001
  E001
 • :e438:
  E438
  E438
 • :e212:
  E212
  E212
 • :e32d:
  E32d
  E32d
 • :e021:
  E021
  E021
 • :e521:
  E521
  E521
 • :e244:
  E244
  E244
 • :e43b:
  E43b
  E43b
 • :e041:
  E041
  E041
 • :e323:
  E323
  E323
 • :e12a:
  E12a
  E12a
 • :e20c:
  E20c
  E20c
 • :e427:
  E427
  E427
 • :e201:
  E201
  E201
 • :e30e:
  E30e
  E30e
 • :e016:
  E016
  E016
 • :e510:
  E510
  E510
 • :e233:
  E233
  E233
 • :e41c:
  E41c
  E41c
 • :e036:
  E036
  E036
 • :e312:
  E312
  E312
 • :e52b:
  E52b
  E52b
 • :e10b:
  E10b
  E10b
 • :e344:
  E344
  E344
 • :e128:
  E128
  E128
 • :e149:
  E149
  E149
 • :e23f:
  E23f
  E23f
 • :e01b:
  E01b
  E01b
 • :e448:
  E448
  E448
 • :e222:
  E222
  E222
 • :e34b:
  E34b
  E34b
 • :e03b:
  E03b
  E03b
 • :e531:
  E531
  E531
 • :e301:
  E301
  E301
 • :e50c:
  E50c
  E50c
 • :e050:
  E050
  E050
 • :e333:
  E333
  E333
 • :e117:
  E117
  E117
 • :e13e:
  E13e
  E13e
 • :e138:
  E138
  E138
 • :e22a:
  E22a
  E22a
 • :e00f:
  E00f
  E00f
 • :e437:
  E437
  E437
 • :e211:
  E211
  E211
 • :e32c:
  E32c
  E32c
 • :e020:
  E020
  E020
 • :e520:
  E520
  E520
 • :e243:
  E243
  E243
 • :e43a:
  E43a
  E43a
 • :e040:
  E040
  E040
 • :e322:
  E322
  E322
 • :e11f:
  E11f
  E11f
 • :e20b:
  E20b
  E20b
 • :e426:
  E426
  E426
 • :e159:
  E159
  E159
 • :e30d:
  E30d
  E30d
 • :e015:
  E015
  E015
 • :e509:
  E509
  E509
 • :e232:
  E232
  E232
 • :e41b:
  E41b
  E41b
 • :e035:
  E035
  E035
 • :e311:
  E311
  E311
 • :e52a:
  E52a
  E52a
 • :e10a:
  E10a
  E10a
 • :e343:
  E343
  E343
 • :e127:
  E127
  E127
 • :e148:
  E148
  E148
 • :e23e:
  E23e
  E23e
 • :e447:
  E447
  E447
 • :e221:
  E221
  E221
 • :e34a:
  E34a
  E34a
 • :e03a:
  E03a
  E03a
 • :e253:
  E253
  E253
 • :e50b:
  E50b
  E50b
 • :e332:
  E332
  E332
 • :e116:
  E116
  E116
 • :e13d:
  E13d
  E13d
 • :e137:
  E137
  E137
 • :e21f:
  E21f
  E21f
 • :e436:
  E436
  E436
 • :e210:
  E210
  E210
 • :e32b:
  E32b
  E32b
 • :e02f:
  E02f
  E02f
 • :e519:
  E519
  E519
 • :e242:
  E242
  E242
 • :e42f:
  E42f
  E42f
 • :e04f:
  E04f
  E04f
 • :e321:
  E321
  E321
 • :e11e:
  E11e
  E11e
 • :e20a:
  E20a
  E20a
 • :e425:
  E425
  E425
 • :e158:
  E158
  E158
 • :e30c:
  E30c
  E30c
 • :e014:
  E014
  E014
 • :e508:
  E508
  E508
 • :e231:
  E231
  E231
 • :e41a:
  E41a
  E41a
 • :e034:
  E034
  E034
 • :e310:
  E310
  E310
 • :e51f:
  E51f
  E51f
 • :e342:
  E342
  E342
 • :e126:
  E126
  E126
 • :e147:
  E147
  E147
 • :e23d:
  E23d
  E23d
 • :e009:
  E009
  E009
 • :e446:
  E446
  E446
 • :e220:
  E220
  E220
 • :e33f:
  E33f
  E33f
 • :e029:
  E029
  E029
 • :e529:
  E529
  E529
 • :e252:
  E252
  E252
 • :e50a:
  E50a
  E50a
 • :e049:
  E049
  E049
 • :e331:
  E331
  E331
 • :e115:
  E115
  E115
 • :e13c:
  E13c
  E13c
 • :e136:
  E136
  E136
 • :e21e:
  E21e
  E21e
 • :e00d:
  E00d
  E00d
 • :e435:
  E435
  E435
 • :e209:
  E209
  E209
 • :e32a:
  E32a
  E32a
 • :e02e:
  E02e
  E02e
 • :e518:
  E518
  E518
 • :e241:
  E241
  E241
 • :e42e:
  E42e
  E42e
 • :e04e:
  E04e
  E04e
 • :e320:
  E320
  E320
 • :e104:
  E104
  E104
 • :e11d:
  E11d
  E11d
 • :e424:
  E424
  E424
 • :e157:
  E157
  E157
 • :e30b:
  E30b
  E30b
 • :e013:
  E013
  E013
 • :e507:
  E507
  E507
 • :e230:
  E230
  E230
 • :e033:
  E033
  E033
 • :e309:
  E309
  E309
 • :e51e:
  E51e
  E51e
 • :e341:
  E341
  E341
 • :e125:
  E125
  E125
 • :e15a:
  E15a
  E15a
 • :e146:
  E146
  E146
 • :e23c:
  E23c
  E23c
 • :e008:
  E008
  E008
 • :e445:
  E445
  E445
 • :e219:
  E219
  E219
 • :e33e:
  E33e
  E33e
 • :e028:
  E028
  E028
 • :e251:
  E251
  E251
 • :e44c:
  E44c
  E44c
 • :e048:
  E048
  E048
 • :e114:
  E114
  E114
 • :e13b:
  E13b
  E13b
 • :e135:
  E135
  E135
 • :e21d:
  E21d
  E21d
 • :e00c:
  E00c
  E00c
 • :e434:
  E434
  E434
 • :e208:
  E208
  E208
 • :e31f:
  E31f
  E31f
 • :e02d:
  E02d
  E02d
 • :e517:
  E517
  E517
 • :e240:
  E240
  E240
 • :e42d:
  E42d
  E42d
 • :e04d:
  E04d
  E04d
 • :e319:
  E319
  E319
 • :e103:
  E103
  E103
 • :e11c:
  E11c
  E11c
 • :e423:
  E423
  E423
 • :e156:
  E156
  E156
 • :e30a:
  E30a
  E30a
 • :e012:
  E012
  E012
 • :e506:
  E506
  E506
 • :e229:
  E229
  E229
 • :e51d:
  E51d
  E51d
 • :e340:
  E340
  E340
 • :e124:
  E124
  E124
 • :e14f:
  E14f
  E14f
 • :e145:
  E145
  E145
 • :e23b:
  E23b
  E23b
 • :e007:
  E007
  E007
 • :e444:
  E444
  E444
 • :e218:
  E218
  E218
 • :e33d:
  E33d
  E33d
 • :e027:
  E027
  E027
 • :e527:
  E527
  E527
 • :e250:
  E250
  E250
 • :e44b:
  E44b
  E44b
 • :e047:
  E047
  E047
 • :e329:
  E329
  E329
 • :e113:
  E113
  E113
 • :e13a:
  E13a
  E13a
 • :e134:
  E134
  E134
 • :e21c:
  E21c
  E21c
 • :e00b:
  E00b
  E00b
 • :e433:
  E433
  E433
 • :e31e:
  E31e
  E31e
 • :e02c:
  E02c
  E02c
 • :e516:
  E516
  E516
 • :e239:
  E239
  E239
 • :e42c:
  E42c
  E42c
 • :e04c:
  E04c
  E04c
 • :e102:
  E102
  E102
 • :e401:
  E401
  E401
 • :e422:
  E422
  E422
 • :e155:
  E155
  E155
 • :e24f:
  E24f
  E24f
 • :e505:
  E505
  E505
 • :e228:
  E228
  E228
 • :e031:
  E031
  E031
 • :e537:
  E537
  E537
 • :e307:
  E307
  E307
 • :e51c:
  E51c
  E51c
 • :e339:
  E339
  E339
 • :e123:
  E123
  E123
 • :e14e:
  E14e
  E14e
 • :e144:
  E144
  E144
 • :e23a:
  E23a
  E23a
 • :e006:
  E006
  E006
 • :e443:
  E443
  E443
 • :e217:
  E217
  E217
 • :e33c:
  E33c
  E33c
 • :e026:
  E026
  E026
 • :e526:
  E526
  E526
 • :e249:
  E249
  E249
 • :e44a:
  E44a
  E44a
 • :e046:
  E046
  E046
 • :e328:
  E328
  E328
 • :e112:
  E112
  E112
 • :e12f:
  E12f
  E12f
 • :e133:
  E133
  E133
 • :e21b:
  E21b
  E21b
 • :e00a:
  E00a
  E00a
 • :e432:
  E432
  E432
 • :e206:
  E206
  E206
 • :e31d:
  E31d
  E31d
 • :e02b:
  E02b
  E02b
 • :e515:
  E515
  E515
 • :e238:
  E238
  E238
 • :e42b:
  E42b
  E42b
 • :e317:
  E317
  E317
 • :e101:
  E101
  E101
 • :e349:
  E349
  E349
 • :e154:
  E154
  E154
 • :e24e:
  E24e
  E24e
 • :e010:
  E010
  E010
 • :e504:
  E504
  E504
 • :e227:
  E227
  E227
 • :e030:
  E030
  E030
 • :e536:
  E536
  E536
 • :e51b:
  E51b
  E51b
 • :e055:
  E055
  E055
 • :e338:
  E338
  E338
 • :e122:
  E122
  E122
 • :e14d:
  E14d
  E14d
 • :e143:
  E143
  E143
 • :e22f:
  E22f
  E22f
 • :e005:
  E005
  E005
 • :e442:
  E442
  E442
 • :e216:
  E216
  E216
 • :e33b:
  E33b
  E33b
 • :e025:
  E025
  E025
 • :e525:
  E525
  E525
 • :e248:
  E248
  E248
 • :e43f:
  E43f
  E43f
 • :e045:
  E045
  E045
 • :e327:
  E327
  E327
 • :e111:
  E111
  E111
 • :e12e:
  E12e
  E12e
 • :e132:
  E132
  E132
 • :e21a:
  E21a
  E21a
 • :e431:
  E431
  E431
 • :e205:
  E205
  E205
 • :e31c:
  E31c
  E31c
 • :e02a:
  E02a
  E02a
 • :e514:
  E514
  E514
 • :e237:
  E237
  E237
 • :e42a:
  E42a
  E42a
 • :e04a:
  E04a
  E04a
 • :e316:
  E316
  E316
 • :e52f:
  E52f
  E52f
 • :e10f:
  E10f
  E10f
 • :e348:
  E348
  E348
 • :e153:
  E153
  E153
 • :e24d:
  E24d
  E24d
 • :e01f:
  E01f
  E01f
 • :e503:
  E503
  E503
 • :e226:
  E226
  E226
 • :e03f:
  E03f
  E03f
 • :e535:
  E535
  E535
 • :e305:
  E305
  E305
 • :e51a:
  E51a
  E51a
 • :e054:
  E054
  E054
 • :e337:
  E337
  E337
 • :e121:
  E121
  E121
 • :e142:
  E142
  E142
 • :e22e:
  E22e
  E22e
 • :e004:
  E004
  E004
 • :e441:
  E441
  E441
 • :e215:
  E215
  E215
 • :e33a:
  E33a
  E33a
 • :e024:
  E024
  E024
 • :e524:
  E524
  E524
 • :e247:
  E247
  E247
 • :e43e:
  E43e
  E43e
 • :e044:
  E044
  E044
 • :e326:
  E326
  E326
 • :e110:
  E110
  E110
 • :e12d:
  E12d
  E12d
 • :e20f:
  E20f
  E20f
 • :e430:
  E430
  E430
 • :e204:
  E204
  E204
 • :e31b:
  E31b
  E31b
 • :e019:
  E019
  E019
 • :e513:
  E513
  E513
 • :e236:
  E236
  E236
 • :e039:
  E039
  E039
 • :e315:
  E315
  E315
 • :e52e:
  E52e
  E52e
 • :e10e:
  E10e
  E10e
 • :e347:
  E347
  E347
 • :e131:
  E131
  E131
 • :e419:
  E419
  E419
 • :e24c:
  E24c
  E24c
 • :e01e:
  E01e
  E01e
 • :e502:
  E502
  E502
 • :e225:
  E225
  E225
 • :e03e:
  E03e
  E03e
 • :e534:
  E534
  E534
 • :e304:
  E304
  E304
 • :e50f:
  E50f
  E50f
 • :e053:
  E053
  E053
 • :e336:
  E336
  E336
 • :e120:
  E120
  E120
 • :e14b:
  E14b
  E14b
 • یاهو
 • :71:
  پوزخند
  پوزخند
 • >:P
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :1:
  لبخند
  لبخند
 • :53:
  گل
  گل
 • :42:
  ترس
  ترس
 • :24:
  ریسه
  ریسه
 • :105:
  آرزوپروری
  آرزوپروری
 • :2:
  ناراحت
  ناراحت
 • :4:
  نیش باز
  نیش باز
 • :3:
  چشمک
  چشمک
 • :10:
  زبون
  زبون
 • :11:
  بوس
  بوس
 • :14:
  عصبانی
  عصبانی
 • :9:
  خجالت
  خجالت
 • :22:
  کف کرده
  کف کرده
 • :21:
  خنده
  خنده
 • :20:
  گریه
  گریه
 • :15:
  مغرور
  مغرور
 • :17:
  نگران
  نگران
 • :41:
  تشویق
  تشویق
 • :35:
  دیوانه
  دیوانه
 • :45:
  منتظر
  منتظر
 • :27:
  امان از دست...
  امان از دست...
 • :32:
  هیس
  هیس
 • :31:
  حالم به هم خورد
  حالم به هم خورد
 • :39:
  متفکر
  متفکر
 • :44:
  دروغگو
  دروغگو
 • :36:
  جشن
  جشن
 • :30:
  بازنده
  بازنده
 • :29:
  خواب
  خواب
 • :28:
  ایست
  ایست
 • :46:
  آه
  آه
 • :40:
  ای داد بیداد
  ای داد بیداد
 • :8:
  قلب
  قلب
 • =))
  قهقهه
  قهقهه
 • :25:
  فرشته
  فرشته
 • :38:
  دهن آب افتاده
  دهن آب افتاده
 • :37:
  خسته
  خسته
 • :34:
  دلقک
  دلقک
 • :33:
  باهات قهرم
  باهات قهرم
 • :26:
  پروفسور
  پروفسور
 • :6:
  بغل
  بغل
 • :7:
  متعجب
  متعجب
 • :43:
  هیپنوتیزم
  هیپنوتیزم
 • :48:
  کابوی
  کابوی
 • :12:
  دل شکسته
  دل شکسته
 • :13:
  متعجب
  متعجب
 • :23:
  مشکوک
  مشکوک
 • :16:
  خوش تیپ
  خوش تیپ
 • :18:
  به خیر گذشت
  به خیر گذشت
 • :19:
  شیطان
  شیطان
 • :5:
  خرسند
  خرسند
 • :98:
  آدم آهنی
  آدم آهنی
 • :84:
  وقت تمام شد
  وقت تمام شد
 • :83:
  بای بای
  بای بای
 • :78:
  خنده دار
  خنده دار
 • :79:
  ستاره
  ستاره
 • :80:
  تلفن
  تلفن
 • :81:
  زنگ
  زنگ
 • :82:
  ای وااااای
  ای وااااای
 • :77:
  نماز
  نماز
 • :76:
  بلا بلا بلا
  بلا بلا بلا
 • :75:
  یینگ یانگ
  یینگ یانگ
 • :85:
  آرزو
  آرزو
 • :86:
  نمیدونم
  نمیدونم
 • :93:
  باختی
  باختی
 • :94:
  پیروزی
  پیروزی
 • :95:
  من نبودم
  من نبودم
 • :96:
  زنبور
  زنبور
 • :97:
  دزد دریایی
  دزد دریایی
 • :87:
  نمیخوام بشنوم
  نمیخوام بشنوم
 • :88:
  سگ
  سگ
 • :90:
  نمیتونم ببینم
  نمیتونم ببینم
 • :91:
  دیر شد
  دیر شد
 • :92:
  راک
  راک
 • :58:
  لامپ
  لامپ
 • :59:
  اسکلت
  اسکلت
 • :60:
  کفشدوزک
  کفشدوزک
 • :73:
  بیلی
  بیلی
 • :74:
  آپریل
  آپریل
 • :52:
  خروس
  خروس
 • :54:
  شبدر
  شبدر
 • :56:
  کدو
  کدو
 • :57:
  قهوه
  قهوه
 • :72:
  قهرمان
  قهرمان
 • :62:
  دلخور
  دلخور
 • :61:
  بیگانه
  بیگانه
 • :50:
  گاو
  گاو
 • :51:
  میمون
  میمون
 • :67:
  پیروزی
  پیروزی
 • :68:
  نه نه نه
  نه نه نه
 • :69:
  رقص
  رقص
 • :70:
  بیا جلو ببینم
  بیا جلو ببینم
 • :49:
  خوک
  خوک
 • :63:
  دعا
  دعا
 • :64:
  پولدار
  پولدار
 • :65:
  سوت
  سوت
 • :66:
  مشت
  مشت
 • ترول
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :why:
  Why
  Why
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :trollcry:
  Cry
  Cry
 • مختلف
 • :various_117:
 • :various_056:
 • :various_085:
 • :various_024:
 • :various_003:
 • :various_096:
 • :various_035:
 • :various_014:
 • :various_107:
 • :various_046:
 • :various_075:
 • :various_118:
 • :various_057:
 • :various_086:
 • :various_025:
 • :various_004:
 • :various_097:
 • :various_036:
 • :various_108:
 • :various_047:
 • :various_076:
 • :various_015:
 • :various_119:
 • :various_058:
 • :various_087:
 • :various_026:
 • :various_005:
 • :various_098:
 • :various_037:
 • :various_109:
 • :various_048:
 • :various_077:
 • :various_016:
 • :various_120:
 • :various_059:
 • :various_088:
 • :various_027:
 • :various_067:
 • :various_006:
 • :various_099:
 • :various_038:
 • :various_110:
 • :various_049:
 • :various_078:
 • :various_017:
 • :various_121:
 • :various_060:
 • :various_089:
 • :various_028:
 • :various_068:
 • :various_007:
 • :various_100:
 • :various_039:
 • :various_111:
 • :various_050:
 • :various_079:
 • :various_018:
 • :various_122:
 • :various_061:
 • :various_090:
 • :various_029:
 • :various_008:
 • :various_101:
 • :various_040:
 • :various_069:
 • :various_112:
 • :various_051:
 • :various_080:
 • :various_019:
 • :various_062:
 • :various_091:
 • :various_030:
 • :various_009:
 • :various_102:
 • :various_041:
 • :various_070:
 • :various_113:
 • :various_052:
 • :various_081:
 • :various_020:
 • :various_063:
 • :various_092:
 • :various_031:
 • :various_010:
 • :various_103:
 • :various_042:
 • :various_071:
 • :various_114:
 • :various_053:
 • :various_082:
 • :various_021:
 • :various_064:
 • :various_093:
 • :various_032:
 • :various_011:
 • :various_104:
 • :various_043:
 • :various_072:
 • :various_115:
 • :various_054:
 • :various_083:
 • :various_022:
 • :various_001:
 • :various_065:
 • :various_094:
 • :various_033:
 • :various_012:
 • :various_105:
 • :various_044:
 • :various_073:
 • :various_116:
 • :various_055:
 • :various_084:
 • :various_023:
 • :various_002:
 • :various_066:
 • :various_095:
 • :various_034:
 • :various_013:
 • :various_106:
 • :various_045:
 • :various_074:
 • کیو-کیو
 • :qq_30:
 • :qq_62:
 • :qq_19:
 • :qq_51:
 • :qq_08:
 • :qq_40:
 • :qq_29:
 • :qq_61:
 • :qq_18:
 • :qq_50:
 • :qq_07:
 • :qq_39:
 • :qq_28:
 • :qq_60:
 • :qq_17:
 • :qq_49:
 • :qq_06:
 • :qq_38:
 • :qq_27:
 • :qq_59:
 • :qq_16:
 • :qq_48:
 • :qq_05:
 • :qq_37:
 • :qq_26:
 • :qq_58:
 • :qq_15:
 • :qq_47:
 • :qq_04:
 • :qq_36:
 • :qq_25:
 • :qq_57:
 • :qq_14:
 • :qq_46:
 • :qq_03:
 • :qq_35:
 • :qq_24:
 • :qq_56:
 • :qq_13:
 • :qq_45:
 • :qq_02:
 • :qq_34:
 • :qq_66:
 • :qq_23:
 • :qq_55:
 • :qq_12:
 • :qq_44:
 • :qq_01:
 • :qq_33:
 • :qq_65:
 • :qq_22:
 • :qq_54:
 • :qq_11:
 • :qq_43:
 • :qq_32:
 • :qq_64:
 • :qq_21:
 • :qq_53:
 • :qq_10:
 • :qq_42:
 • :qq_31:
 • :qq_63:
 • :qq_20:
 • :qq_52:
 • :qq_09:
 • :qq_41:
 • مدرن
 • :modern_28:
 • :modern_17:
 • :modern_49:
 • :modern_38:
 • :modern_06:
 • :modern_27:
 • :modern_16:
 • :modern_48:
 • :modern_37:
 • :modern_05:
 • :modern_26:
 • :modern_15:
 • :modern_47:
 • :modern_36:
 • :modern_04:
 • :modern_25:
 • :modern_14:
 • :modern_46:
 • :modern_35:
 • :modern_03:
 • :modern_24:
 • :modern_13:
 • :modern_45:
 • :modern_34:
 • :modern_02:
 • :modern_23:
 • :modern_12:
 • :modern_44:
 • :modern_33:
 • :modern_01:
 • :modern_22:
 • :modern_11:
 • :modern_43:
 • :modern_32:
 • :modern_21:
 • :modern_10:
 • :modern_42:
 • :modern_31:
 • :modern_20:
 • :modern_09:
 • :modern_41:
 • :modern_30:
 • :modern_19:
 • :modern_51:
 • :modern_08:
 • :modern_40:
 • :modern_29:
 • :modern_18:
 • :modern_50:
 • :modern_07:
 • :modern_39:
 • پیجین
 • :pidgin_063:
 • :pidgin_095:
 • :pidgin_127:
 • :pidgin_159:
 • :pidgin_031:
 • :pidgin_084:
 • :pidgin_116:
 • :pidgin_148:
 • :pidgin_020:
 • :pidgin_052:
 • :pidgin_073:
 • :pidgin_105:
 • :pidgin_137:
 • :pidgin_009:
 • :pidgin_169:
 • :pidgin_041:
 • :pidgin_062:
 • :pidgin_094:
 • :pidgin_126:
 • :pidgin_158:
 • :pidgin_030:
 • :pidgin_083:
 • :pidgin_115:
 • :pidgin_147:
 • :pidgin_019:
 • :pidgin_051:
 • :pidgin_072:
 • :pidgin_104:
 • :pidgin_136:
 • :pidgin_008:
 • :pidgin_168:
 • :pidgin_040:
 • :pidgin_061:
 • :pidgin_093:
 • :pidgin_125:
 • :pidgin_157:
 • :pidgin_029:
 • :pidgin_082:
 • :pidgin_114:
 • :pidgin_146:
 • :pidgin_018:
 • :pidgin_050:
 • :pidgin_071:
 • :pidgin_103:
 • :pidgin_135:
 • :pidgin_007:
 • :pidgin_167:
 • :pidgin_039:
 • :pidgin_060:
 • :pidgin_092:
 • :pidgin_124:
 • :pidgin_156:
 • :pidgin_028:
 • :pidgin_081:
 • :pidgin_113:
 • :pidgin_145:
 • :pidgin_017:
 • :pidgin_049:
 • :pidgin_070:
 • :pidgin_102:
 • :pidgin_134:
 • :pidgin_006:
 • :pidgin_166:
 • :pidgin_038:
 • :pidgin_059:
 • :pidgin_091:
 • :pidgin_123:
 • :pidgin_155:
 • :pidgin_027:
 • :pidgin_080:
 • :pidgin_112:
 • :pidgin_144:
 • :pidgin_016:
 • :pidgin_048:
 • :pidgin_069:
 • :pidgin_101:
 • :pidgin_133:
 • :pidgin_005:
 • :pidgin_165:
 • :pidgin_037:
 • :pidgin_058:
 • :pidgin_090:
 • :pidgin_122:
 • :pidgin_154:
 • :pidgin_026:
 • :pidgin_079:
 • :pidgin_111:
 • :pidgin_143:
 • :pidgin_015:
 • :pidgin_047:
 • :pidgin_068:
 • :pidgin_100:
 • :pidgin_132:
 • :pidgin_004:
 • :pidgin_164:
 • :pidgin_036:
 • :pidgin_057:
 • :pidgin_089:
 • :pidgin_121:
 • :pidgin_153:
 • :pidgin_025:
 • :pidgin_078:
 • :pidgin_110:
 • :pidgin_142:
 • :pidgin_014:
 • :pidgin_046:
 • :pidgin_067:
 • :pidgin_099:
 • :pidgin_131:
 • :pidgin_003:
 • :pidgin_163:
 • :pidgin_035:
 • :pidgin_056:
 • :pidgin_088:
 • :pidgin_120:
 • :pidgin_152:
 • :pidgin_024:
 • :pidgin_077:
 • :pidgin_109:
 • :pidgin_141:
 • :pidgin_013:
 • :pidgin_045:
 • :pidgin_066:
 • :pidgin_098:
 • :pidgin_130:
 • :pidgin_002:
 • :pidgin_162:
 • :pidgin_034:
 • :pidgin_055:
 • :pidgin_087:
 • :pidgin_119:
 • :pidgin_151:
 • :pidgin_023:
 • :pidgin_076:
 • :pidgin_108:
 • :pidgin_140:
 • :pidgin_012:
 • :pidgin_044:
 • :pidgin_065:
 • :pidgin_097:
 • :pidgin_129:
 • :pidgin_001:
 • :pidgin_161:
 • :pidgin_033:
 • :pidgin_086:
 • :pidgin_118:
 • :pidgin_150:
 • :pidgin_022:
 • :pidgin_054:
 • :pidgin_075:
 • :pidgin_107:
 • :pidgin_139:
 • :pidgin_011:
 • :pidgin_171:
 • :pidgin_043:
 • :pidgin_064:
 • :pidgin_096:
 • :pidgin_128:
 • :pidgin_160:
 • :pidgin_032:
 • :pidgin_085:
 • :pidgin_117:
 • :pidgin_149:
 • :pidgin_021:
 • :pidgin_053:
 • :pidgin_074:
 • :pidgin_106:
 • :pidgin_138:
 • :pidgin_010:
 • :pidgin_170:
 • :pidgin_042:
 • پو-پو
 • :popo_20:
 • :popo_52:
 • :popo_41:
 • :popo_09:
 • :popo_30:
 • :popo_19:
 • :popo_51:
 • :popo_40:
 • :popo_08:
 • :popo_29:
 • :popo_18:
 • :popo_50:
 • :popo_39:
 • :popo_07:
 • :popo_28:
 • :popo_49:
 • :popo_17:
 • :popo_38:
 • :popo_06:
 • :popo_27:
 • :popo_48:
 • :popo_16:
 • :popo_37:
 • :popo_05:
 • :popo_26:
 • :popo_47:
 • :popo_15:
 • :popo_36:
 • :popo_04:
 • :popo_25:
 • :popo_46:
 • :popo_14:
 • :popo_35:
 • :popo_03:
 • :popo_24:
 • :popo_45:
 • :popo_13:
 • :popo_34:
 • :popo_02:
 • :popo_23:
 • :popo_44:
 • :popo_12:
 • :popo_33:
 • :popo_01:
 • :popo_22:
 • :popo_54:
 • :popo_43:
 • :popo_11:
 • :popo_32:
 • :popo_21:
 • :popo_53:
 • :popo_42:
 • :popo_10:
 • :popo_31:
 • یالک
 • :yolks_27:
 • :yolks_59:
 • :yolks_16:
 • :yolks_48:
 • :yolks_81:
 • :yolks_05:
 • :yolks_37:
 • :yolks_69:
 • :yolks_26:
 • :yolks_58:
 • :yolks_15:
 • :yolks_47:
 • :yolks_80:
 • :yolks_04:
 • :yolks_36:
 • :yolks_68:
 • :yolks_25:
 • :yolks_57:
 • :yolks_14:
 • :yolks_46:
 • :yolks_79:
 • :yolks_03:
 • :yolks_35:
 • :yolks_67:
 • :yolks_24:
 • :yolks_56:
 • :yolks_13:
 • :yolks_45:
 • :yolks_78:
 • :yolks_02:
 • :yolks_34:
 • :yolks_66:
 • :yolks_23:
 • :yolks_55:
 • :yolks_12:
 • :yolks_44:
 • :yolks_77:
 • :yolks_01:
 • :yolks_33:
 • :yolks_65:
 • :yolks_22:
 • :yolks_54:
 • :yolks_11:
 • :yolks_43:
 • :yolks_76:
 • :yolks_32:
 • :yolks_64:
 • :yolks_21:
 • :yolks_53:
 • :yolks_10:
 • :yolks_42:
 • :yolks_74:
 • :yolks_31:
 • :yolks_63:
 • :yolks_20:
 • :yolks_52:
 • :yolks_09:
 • :yolks_41:
 • :yolks_73:
 • :yolks_30:
 • :yolks_62:
 • :yolks_19:
 • :yolks_51:
 • :yolks_08:
 • :yolks_40:
 • :yolks_72:
 • :yolks_29:
 • :yolks_61:
 • :yolks_18:
 • :yolks_50:
 • :yolks_07:
 • :yolks_39:
 • :yolks_71:
 • :yolks_28:
 • :yolks_60:
 • :yolks_17:
 • :yolks_49:
 • :yolks_06:
 • :yolks_38:
 • :yolks_70:
 • سیاه
 • :black_09:
 • :black_30:
 • :black_19:
 • :black_08:
 • :black_29:
 • :black_18:
 • :black_07:
 • :black_28:
 • :black_17:
 • :black_06:
 • :black_27:
 • :black_16:
 • :black_05:
 • :black_26:
 • :black_15:
 • :black_04:
 • :black_25:
 • :black_14:
 • :black_03:
 • :black_24:
 • :black_13:
 • :black_02:
 • :black_23:
 • :black_12:
 • :black_01:
 • :black_22:
 • :black_11:
 • :black_21:
 • :black_10:
 • :black_20:
 • بازی ها
 • :zelda:
  Zelda
  Zelda
 • :sonic:
  Sonic
  Sonic
 • :pacman:
  Pacman
  Pacman
 • :mario:
  Mario
  Mario
 • :bomberman:
  Bomberman
  Bomberman
 • اموجی (سیاه)
 • :emoji_14:
 • :emoji_03:
 • :emoji_13:
 • :emoji_02:
 • :emoji_12:
 • :emoji_01:
 • :emoji_11:
 • :emoji_10:
 • :emoji_09:
 • :emoji_08:
 • :emoji_18:
 • :emoji_07:
 • :emoji_17:
 • :emoji_06:
 • :emoji_16:
 • :emoji_05:
 • :emoji_15:
 • :emoji_04:
 • سنگ
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :despise:
  Despise
  Despise
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :rage:
  Rage
  Rage
 • :bother:
  Bother
  Bother
 • :puzzled:
  Puzzled
  Puzzled
 • :asleep:
  Asleep
  Asleep
 • :pleasantsuprise:
  Pleasantsuprise
  Pleasantsuprise
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :painful:
  Painful
  Painful
 • :amative:
  Amative
  Amative
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :impatient:
  Impatient
  Impatient
 • :strive:
  Strive
  Strive
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :faint:
  Faint
  Faint
 • نو-وو
 • :novo_8:
 • :novo_7:
 • :novo_6:
 • :novo_5:
 • :novo_4:
 • :novo_3:
 • :novo_2:
 • :novo_1:
 • :novo_9:
 • پرامپا
 • :prampaa_31:
 • :prampaa_20:
 • :prampaa_09:
 • :prampaa_30:
 • :prampaa_19:
 • :prampaa_08:
 • :prampaa_29:
 • :prampaa_18:
 • :prampaa_07:
 • :prampaa_28:
 • :prampaa_17:
 • :prampaa_06:
 • :prampaa_27:
 • :prampaa_16:
 • :prampaa_05:
 • :prampaa_26:
 • :prampaa_15:
 • :prampaa_04:
 • :prampaa_25:
 • :prampaa_14:
 • :prampaa_03:
 • :prampaa_24:
 • :prampaa_13:
 • :prampaa_02:
 • :prampaa_23:
 • :prampaa_12:
 • :prampaa_01:
 • :prampaa_22:
 • :prampaa_11:
 • :prampaa_32:
 • :prampaa_21:
 • :prampaa_10:
 • چهارگوش
 • :square_06:
 • :square_05:
 • :square_04:
 • :square_03:
 • :square_02:
 • :square_12:
 • :square_01:
 • :square_11:
 • :square_10:
 • :square_09:
 • :square_08:
 • :square_07:
 • گیج
 • :wacky_05:
 • :wacky_04:
 • :wacky_03:
 • :wacky_02:
 • :wacky_01:
 • :wacky_10:
 • :wacky_09:
 • :wacky_08:
 • :wacky_07:
 • :wacky_06:
 • پیش فرض
 • :vb_05:
 • :vb_04:
 • :vb_03:
 • :vb_02:
 • :vb_01:
 • :vb_11:
 • :vb_10:
 • :vb_09:
 • :vb_08:
 • :vb_07:
 • :vb_06: